AMM Logo

“Kushtet dhe rregullat e blerjes dhe dorëzimit”

Kushtet e përgjithshme për tregtinë elektronike, rrezikun në internet, pagesën dhe blerjen e produkteve përmes dyqanit të Internetit BB-GROS *

Paraqitje

Objekt i këtyre Kushteve dhe Kushteve të Përgjithshme është përcaktimi i kushteve për porositjen, pagesën dhe blerjen e produkteve përmes faqes elektronike të BB-GROS * Shkup www.davackizavozila.com.mk. Secili nga termat e mëposhtëm ka kuptimin e mëposhtëm në këto Kushte dhe kushte të përgjithshme për blerjen në internet:Vizitorët në këtë sit janë çdo person që hyn në faqen e internetit www.davackizavozila.com.mk me anë të komunikimeve elektronike dhe rishikon ofertën e produkteve dhe / ose shërbimeve të BB-GROS *. Blerësi është një person fizik ose juridik i cili përmes uebfaqes së BB-GROS * porosit dhe blen produkte dhe / ose shërbime nga oferta e BB-GROS *. Rregulloret Pozitive në Republikën e Maqedonisë Veriore në fushën e komunikimeve elektronike, tregtisë elektronike, mbrojtjes së të dhënave personale dhe mbrojtjes së konsumatorit, si dhe Kushtet e Përgjithshme të Qasjes dhe Përdorimit do të zbatohen për Vizitorin ose Blerësin, i cili hyn në marrëdhënie biznesi me BB-GROS *. të BB-GROS * DOOEL Shkup Shërbime të Komunikimit Publik.

Regjistrimi i blerësit

Blerësi i cili dëshiron të bëhet përdorues i shërbimit të tregtisë elektronike dhe dëshiron të porosis dhe blejë një produkt ose shërbim nga BB-GROS * përmes faqes së internetit www.davackizavozila.mk kërkohet pasi të regjistrojë produktin (at) për t’u regjistruar në www.davackizavozila.mk, për të jetë në gjendje të nisë dhe ekzekutojë një urdhër në internet për tregtinë elektronike. Regjistrimi i një blerësi në internet duke plotësuar formularët gjatë blerjes së faqes në internet www.davackizavozila.mk konfirmon plotësisht saktësinë e të dhënave që ata hyjnë në formular, përfshirë të dhënat personale. Në kohën e porositjes së një produkti (ve) të veçantë nga Oferta, Blerësi pajtohet me këto Kushte të Përgjithshme për Renditjen, Pagesën dhe Blerjen e Produkteve (ëve) përmes Uebfaqes BB-GROS * DOOEL Shkup. BB-GROS * DOOEL Shkup rezervon të drejtën të ndryshojë këto Kushte ose të shfuqizojë Programin e Tregtimit Online. Në këto raste e njëjta do të postohet në faqen e internetit të BB-GROS *, www.davackizavozila.com.mk.

KUSHTET DHE KUSHTET PER BLERJEN

Mimet e të gjitha produkteve në www.davackizavozila.com.mk shprehen në denarë me TVSH të përfshirë. Pricesmimet e blerjeve në internet mund të jenë të privilegjuara dhe më të ulëta se çmimet e rregullta për klientë të caktuar të rregullt dhe do të tregohen siç duhet në aplikacionin në internet www.davackizavozila.mk. AMM * rezervon të drejtën të ndryshojë çmimet, në përputhje me politikën e Kompanisë, pa njoftuar klientët. Rregullimet e çmimeve nuk do të bëhen nëse urdhri pranohet. Blerësi është i detyruar të paguajë çmimin e ofruar në kohën e vendosjes së porosisë, pavarësisht nga fakti se çmimi mund të ndryshohet ndërkohë. Artikujt e shënuar me çmime të veçanta promocionale, të cilat janë subjekt i kushteve të veçanta të promovimit dhe të kufizuara në sasi, për arsye objektive nuk mund të përpunohen në sistem, ose urdhërat për ato artikuj mund të anulohen. Blerësi mund të anulojë, plotësojë ose korrigjojë porosinë në çdo kohë para se të bëjë pagesën. Regjistrimi kërkohet për përmbushjen e porosisë dhe informacionet e kontaktit, të tilla si një numër telefoni celular dhe adresë e-mail, kërkohet kur bëni porosinë. Pas përfundimit të porosisë do t’ju dërgohen informacionet në adresën e postës elektronike që keni specifikuar. Në rast të ndonjë çështje teknike me Uebfaqen, AMM * ka të drejtë të refuzojë porosinë ose ta ndërpresë procesin e blerjes, dhe ne nuk jemi të detyruar të bëjmë ndonjë dëmshpërblim përveç kthimit të shumës së paguar nga blerësi.

Mënyrat e Pagimit

Pagesa për produktet dhe shërbimet e BB-GROS * të blera përmes faqes së internetit www.davackizavozila.com.mk (në tekstin e mëtejmë: Produkte) mund të bëhet në një nga mënyrat e mëposhtme:

PAGESA E KARTESS S CR KREDITIT

Pagesa e kartës së kreditit mbështetet nga të gjitha kartat e njohura në Maqedoni.
Përzgjedhja e këtij opsioni do t’ju ridrejtojë përkohësisht në serverin e sigurisë së bankës, ku do të bëni transaksionin. Ne nuk shohim detajet e kartës suaj, vetëm banka merr një njoftim se fondet janë të rezervuar dhe ne i ngarkojmë ato pasi të konfirmojmë porosinë. Pasi të keni kaluar në serverin e bankës, tani gjithçka që duhet të bëni është të plotësoni fushat me të dhënat e kartës tuaj të kreditit.
(Ne nuk i shohim ose mbledhim të dhënat e sesionit me bankën; ne marrim vetëm njoftimin nga banka nëse transaksioni është i suksesshëm apo jo.)
Pas pagesës së bërë nga blerësi, operatori i punësuar për kontrollin dhe konfirmimin e transaksionit të kryer është i detyruar të kontrollojë vërtetësinë e të dhënave dhe shumën e pagesës së bërë me Urdhër Banke, pas së cilës do të bëhet dorëzimi i produktit në adresën e dhënë të postës elektronike.

Dorëzim

Produkti që blini në këtë sit është informacion. Dorëzimi i produktit ose informacioni bëhet në adresën e postës elektronike të përcaktuar nga Blerësi në porosinë e blerjes vetëm të personit me statusin e Blerësit ose të personit të përcaktuar si blerësi i porosisë nga Blerësi. Kostot e transportit janë përmes adresës e-mail dhe janë falas për blerësin. Nëse ka ndonjë problem me dorëzimin ose blerësi është pajisur me një adresë të gabuar të postës elektronike, blerësi do të kontaktohet përmes telefonit duke e lënë atë / atë në regjistrim. Kostot e transportit janë përmes adresës e-mail dhe janë falas për blerësin. Nëse ka ndonjë problem me dorëzimin ose blerësi është pajisur me një adresë të gabuar të postës elektronike, blerësi do të kontaktohet përmes telefonit duke e lënë atë / atë në regjistrim.
Numri i saktë i telefonit celular dhe adresa e postës elektronike është një domosdoshmëri gjatë porosisë. Nëse urdhri është bërë me një numër të gabuar të telefonit celular dhe adresën e postës elektronike, ne plotësisht e mohojmë çdo përgjegjësi për dëmin që mund t’i shkaktohet blerësit dhe / ose palëve të treta. ditë pune pas porositjes në internet. Nëse porosia është bërë pas orës 4 pasdite (e hënë deri të Premte), ajo do të kontrollohet nga ne ditën tjetër të punës, dhe pasi të konfirmohet transaksioni i suksesshëm, periudha e dorëzimit do të fillojë. Nëse porosia vendoset të Shtunën, të Dielën ose një ditë tjetër jo pune, kjo procedurë fillon ditën e parë pasuese të punës. Motoja jonë do të jetë dërgimi për të marrë sa më shpejt te blerësi. Saktësia ose saktësia e produktit ose informacionit do të varet kryesisht nga futja e të dhënave të mjaftueshme kur vendosni një porosi. Saktësia e kostove shtesë të bëra gjatë importimit të automjeteve gjithashtu do të varet nga saktësia.Produkti ose informacioni nuk do të kenë efekt juridik përpara çdo shteti ose ndërmarrje private ose personi juridik ose fizik. Dorëzimi i produktit është vetëm informativ, në mënyrë që të dini se sa tarifa do të jenë për automjetin që dëshironi të importoni. Do klient është i detyruar të kontrollojë nëse produkti është i përshtatshëm me produktin e porositur gjatë shkarkimit të produktit ose informacionit.
Nëse produkti dorëzohet gabimisht, ose informacione të caktuara mungojnë nga porosia, blerësi duhet të na informojë menjëherë për të marrë masa për të eleminuar gabimin e paqëllimtë. Në këtë rast, kostoja e zëvendësimit të produktit nuk do të përballohet nga blerësi. Nëse ka vonesë në shpërndarjen nga BB-GROS *, ju do të na kontaktoni në info@davackizavozila.com.mk ose në 070/223 – ???

Përgjegjësia e BB-GROS në rast abuzimi
Dhe përdorimi i paautorizuar i instrumentit të pagesës

BB-GROS * DOOEL Shkup nuk pranon asnjë përgjegjësi për dëmet që mund t’i atribuohen blerësit dhe / ose palëve të treta nëse rezulton nga përdorimi i pahijshëm dhe i paautorizuar i kartës së pagesës ose nëse për ndonjë arsye është keqpërdorur. ose përdoret pa dijeninë ose pëlqimin e pronarit ose nëse është vjedhur. Në rastet e mësipërme, BB-GROS * DOOEL Shkup nuk ka asnjë detyrim të kthejë fondet e paguara. BB-GROS * DOOEL Shkup nuk është përgjegjës për shpenzimet e trafikut në internet të klientit dhe nuk do të jetë përgjegjës për dëmet që mund të ndodhin si rezultat i lidhjes së internetit duke u shkëputur në kohën e përdorimit të shërbimeve online kur blini në internet.

Mbrojtja dhe siguria e të dhënave

BB-GROS * DOOEL Shkup merr përsipër të mbrojë privatësinë e të dhënave, përfshirë të dhënat personale të Blerësit nga faqja e internetit e BB-GROS * DOOEL Shkup dhe konfirmon se do të veprojë në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe rregulloreve të tjera të zbatueshme zonë e vlefshme në r. Maqedonia Veriore. Rregullat themelore për mbledhjen, përdorimin dhe mbrojtjen e të dhënave të të gjithë vizitorëve në faqen e internetit të BB-GROS * DOOEL Shkup www.davackizavozila.mk janë të përcaktuara në Rregulloren e Intimitetit (lidhja me dokumentin), e cila gjithashtu është postuar në faqen e internetit të BB-GROS * Dooel Shkup, www.davackizavozila.mk. Kjo politikë e privatësisë përcakton cilat të dhëna janë mbledhur gjatë një vizite ose regjistrimi online dhe si përdoren ato. Kur vizitoni Uebfaqen, BB-GROS * DOOEL Shkup nuk mbledh automatikisht të dhëna personale, përveç nëse Blerësi hyn vullnetarisht në këtë informacion, për shembull, nëse kërkohet blerja e produkteve dhe shërbimeve të caktuara, të pjesëmarrjes në sondazhe, aktivitete shtesë të marketingut ose kërkesa për informacion nga BB-GROS * DOOEL Shkup. Parimet e përcaktuara në këtë Politikë të Privatësisë vlejnë për mbrojtjen e të dhënave të të gjithë vizitorëve në faqen e internetit të BB-GROS * DOOEL Shkup, përfshirë blerësit e produkteve dhe shërbimeve nga faqja e internetit e BB-GROS * DOOEL Shkup. Politika e privatësisë nuk vlen për vizitorët në faqet e tjera të internetit të arrihen përmes faqeve të internetit të BB-GROS * DOOEL Shkup.

Kthimi dhe kthimi i fondeve

Pas dorëzimit, nuk është e mundur të anuloni produktin e blerë dhe të ktheni shumën e paguar, përveç nëse konsumatori ka të drejtë të anulojë blerjen bazuar në dispozitat imperative të Ligjit për Mbrojtjen e Konsumatorit. Nëse Blerësi merr një konfirmim me email ose SMS të pagesës së suksesshme dhe nuk e ka marrë produktin brenda afatit të caktuar, atëherë Blerësi mund të paraqesë një ankesë në çdo dyqan të BB-GROS* DOOEL Shkup ose në info@davackizavozila.com.mk. Blerësi është i detyruar të paraqesë, përveç kundërshtimit, provën e pagesës së konfirmuar dhe / ose deklaratën bankare të transaksionit. BB-GROS * DOOEL Shkup do t’i përgjigjet të gjitha ankesave dhe ankesave të klientit brenda afatit të përcaktuar me ligj 15 ditë.

Dispozita të tjera

Produkti (et) rezervohen për dërgesë pas pranimit të pagesës nga Banka. BB-GROS * DOOEL Shkup rezervon të drejtën, pa paralajmërim, të modifikojë këto Kushte dhe Rregulla të Përgjithshme, si dhe përmbajtjen e www.davackizavozila.com.mk, dhe versionin e fundit të Kushteve dhe Kushteve të Përgjithshme për porositjen, pagesën dhe blerjen e shërbimeve dhe / ose produkteve përmes Uebfaqes në BB-GROS * DOOEL Shkup, përdoruesi mund të lexojë në faqen e internetit të BB-GROS * DOOEL Shkup www.davackizavozila.mk. Ndryshimet në këto kushte dhe kushte hyjnë në fuqi në datën e publikimit të tyre.