Застапување пред царински орган

Со Законот за вршење на работи за застапување во царинските постапки се уредени условите и постапката на застапување пред царинските органи, заради спроведување на дејствија и формалности при царинење на стоки. Работи на застапување во царинските постапки може да врши трговско друштво или трговец поединец кое ги исполнува условите пропишани со закон и има одобрение за вршење на работи на застапување во царинските постапки.

Постојат два вида на застапувања пред царински орган:

  • Дирекно, кога застапникот презема дејствија во име и за сметка на друго лице, или
  • • Индиректно, кога застапникот превзема дејсвија во свое име, но за сметка на друго лице.

Тоа значи доколку на застапникот му дадете директно полномошно за застапување пред царински орган, за настанатите неправилности во постапката одговарате Вие. Доколку пак на застапникот му дадете индиректно полномошно за застапување пред царински орган, за настанатите неправилности во постапката одговара застапникот.

Поднесувањето на полномошно пред царински орган треба да ги содржи следните дејствија:

  • Потребно е на застапникот да му дадете изјава или согласност дека сакате тој да ве застапува,
  • Треба да наведете дали застапувањето ќе биде директно или индиректно;

Вршиме застапување во царински постапки низ целата територија на РС Македонија во сите царински испостави.

Повелете.

Контакт: 072/77 21 21

П.С.

Доколку сте ја користеле нашата услугата за пребарување на давачки за вашето возило, и ни ја дадете важата доверба да Ве застапуваме пред царински орган, тогаш износот што сте го платиле ќе биде одземен од услугата за давачки кои треба да ги платите за шпедитерската услуга.

Пример: шпедитерска услуга 2500 денари – пребарување на давачки за возило 300 денари = ќе платите само 2300 денари.